Vedtekter for Sex og Politikk

Vedtekter for Sex og Politikk

Dette er Sex og Politikk sine vedtekter, sist oppdatert 26. mai 2020.

Vedtatt på årsmøtet: 28. mai 2009, revidert på årsmøtene 24. august 2009 (ekstraordinært), 4. mai 2010, 8. juni 2015, 24. mai 2018 og 26. mai 2020.

1 Formål
1.1 Foreningens navn er SEX OG POLITIKK. Det engelske navnet er IPPF Norway. Hovedkontoret ligger i Oslo.

1.2 SEX OG POLITIKK er en ideell, politisk og religiøst uavhengig medlemsorganisasjon.

1.3 SEX OG POLITIKK arbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i et likestillingsperspektiv.

1.4 SEX OG POLITIKK skal arbeide for å sikre alles seksuelle og reproduktive rettigheter, og anerkjenner ethvert menneskes rett til å leve ut sin seksualitet.

1.5 SEX OG POLITIKK skal i sitt arbeid ikke diskriminere på grunnlag av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, politisk tilhørighet, helsesituasjon, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, sivil- og sosial status, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

1.6 SEX OG POLITIKK er medlem av International Planned Parenthood Federation (IPPF).

1.7 Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, SNU, er ungdomsorganisasjonen til SEX OG POLITIKK.

2 Medlemskap

2.1 SEX OG POLITIKK har følgende medlemskategorier:

 • Enkeltmedlemmer, herunder ungdomsmedlemmer under 25 år.
 • Organisasjoner og institusjoner.
 • Æresmedlemmer

2.2 Medlemskap oppnås fra dato for registrering av innbetalt kontingent. Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskap opphører også ved medlemmets død eller når medlemmet ikke har betalt kontingent to påfølgende kalenderår.

2.3 Styret kan oppnevne æresmedlemmer etter forslag fra medlemmene. Æresmedlemmer er medlem av SEX OG POLITIKK uten å betale kontingent. Æresmedlemskap utnevnes på grunnlag av særskilt innsats for SEX OG POLITIKK og/ eller SRHR nasjonalt og/eller internasjonalt. Æresmedlemskap offentliggjøres på årsmøtet.

2.4 SEX OG POLITIKK skal ha et oppdatert medlemsregister.

3 Eksklusjon

3.1 SEX OG POLITIKK kan ekskludere medlemmer og tillitsvalgte som ved grove brudd på foreningens grunnverdier og etiske retningslinjer opptrer til vesentlig skade for organisasjonen.

3.2 Styret kan vedta å ekskludere medlemmer. Vedtak må gjøres med minst 2/3 av styret. Eksklusjoner kan ankes til årsmøtet.

3.3 Før det fattes vedtak om eksklusjon, skal de det gjelder bli informert skriftlig og få anledning til å svare skriftlig, samt møte med talerett i de organer som behandler saken.

3.4 Ekskluderte medlemmer kan søke om å få gjenoppta medlemskapet tidligst ett år etter at endelig vedtak om eksklusjon ble fattet. Styret behandler med alminnelig flertall søknader om gjenopptak.

4 Interessekonflikter

4.1 Faste medlemmer og varamedlemmer i styret, frivillige og ansatte i SEX OG POLITIKK skal årlig underskrive en erklæring om mulige interessekonflikter og foreningens etiske retningslinjer.

4.2 SEX OG POLITIKK skal være uavhengig av kommersielle interesser og alle foreningens midler, utstyr og eiendom og andre eiendeler skal kun brukes i samsvar med foreningens mål.

4.3 Frivillige kan ikke motta lønn fra SEX OG POLITIKK. Unntak er refusjon av dokumenterte utgifter i forbindelse med gjennomføring av oppdrag.

4.4 Ingen som er i nær relasjon til eller i slekt med styremedlemmer eller daglig leder (herunder ektefeller, samboere, besteforeldre, foreldre, søsken, barn, barnebarn og svigerslekt) av styremedlemmer og av daglig leder kan inneha noen stillinger eller verv i SEX OG POLITIKK.

4.5 Faste medlemmer og varamedlemmer i styret kan ikke ansettes i en stilling i SEX OG POLITIKK før minst 6 måneder etter at de har fratrådt sitt verv.

5 Årsmøtet

5.1 Årsmøtet er SEX OG POLITIKKs øverste organ og skal fatte de vedtak som er nødvendige for å oppnå foreningens formål.

5.2 Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni hvert år. Styret forbereder årsmøtet, og bekjentgjør dato, tidspunkt og møtested senest 2 – to – måneder før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 – en – måned før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 6 – seks – uker før årsmøtet. Innkalling med saksliste og sakspapir sendes ut senest 3 – tre – uker før årsmøtet.

5.3 Enkeltmedlemmer, ungdomsmedlemmer, æresmedlemmer, organisasjoner og institusjoner har 1 – en – stemme hver. Bare medlemmer som har betalt kontingent innen årsmøtet, har stemmerett, tale- og forslagsrett og er valgbare til tillitsverv. Nye medlemskap skal ha vart i minst 3 – tre – måneder før stemmerett og valgbarhet inntrer. Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, SNU, har 1 – en – stemme.

5.4 Medlemmene kan stemme ved fullmakt, men et møtende medlem kan kun ha én fullmakt fra et annet medlem, medlemsorganisasjon eller institusjon.

5.5 Ansatte har ikke stemmerett og er ikke valgbare til styret.

5.6 Årsmøtet bestemmer selv sin forretningsorden og saksliste, som skal inneholde

 • Valg av møteleder, referenter og 2 til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Årsmelding og regnskap
 • Kontingent, budsjett og virksomhetsplan
 • Strategiplan og politiske styringsdokumenter
 • Vedtektsendringer
 • Innkomne saker
 • Valg:
  • Leder
  • Nestleder
  • Styremedlemmer (se paragraf 7.2)
  • Vararepresentanter i nummerrekkefølge
  • Revisor
  • Valgkomitè for neste årsmøte
  • Medlemmer i komiteer som årsmøtet beslutter nedsatt.

5.7 Valg av faste plasser i styret er for 2 – to – år. Varamedlemmer velges for 1 – ett – år av gangen. Valg foretas slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Leder og nestleder skal som hovedregel ikke velges på samme årsmøte.

5.8 Ved personvalg der det er flere kandidater til et verv, skal voteringen skje skriftlig. Det samme er tilfelle ved øvrige avstemninger dersom minst en av de stemmeberettigede anmoder om det.

5.9 Årsmøteprotokollen skal inneholde oversikt over alle som deltar på årsmøtet og stemmefordeling i de ulike sakene. Protokollen skal offentliggjøres.

5.10 Årsmøtets vedtak blir gjort med alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer og anke av eksklusjonsvedtak, som fattes med 2/3 flertall.

6 Ekstraordinært årsmøte

6.1 Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom minst 2/3 av styret eller minst halvparten av medlemmene med stemmerett etter paragraf 5.3 krever det. Innkalling skal skje med minst 2 – to – ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen og kan ikke heves før protokollen er signert av de to som er valgt til dette. Et ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle vedtektsendringer. Krav til flertall følger samme bestemmelser som i paragraf 5.10.

7 Styret

7.1 SEX OG POLITIKK ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

7.2 Styrets sammensetning

 • Leder
 • Nestleder
 • 5 styremedlemmer, inkludert 1 fra SNU
 • 3 varamedlemmer, inkludert personlig vara for SNU (SNU oppnevner selv sitt styremedlem med personlig vara.)

7.3 De ansatte oppnevner en observatør med personlig vara til styret. Medlemmer som har verv i IPPF kan møte som observatør i styret.

7.4 Varamedlemmer har møte- og talerett i alle styremøter. Forslags- og stemmerett inntreffer om vedkommende møter for fast medlem av styret.

7.5 Det skal tilstrebes at styrets sammensetning er representativt i forhold til kjønn, geografisk- og profesjonell spredning, samt aldersmessig sammensetning. Minst 2 av medlemmene/varamedlemmene skal være under 25 år. Minst 50 % av styret skal bestå av personer som identifiserer seg som kvinner.

7.6 Faste medlemmer av styret kan ikke sitte mer enn 3 – tre – perioder på rad. Deretter skal det gå minst 2 – to – år før medlemmet igjen kan bli valgt som fast medlem av styret. Etter å ha vært fast medlem av styret i totalt 12 år, kan ikke vedkommende stille til valg i SEX OG POLITIKK.

7.7 Styrets oppgaver

 • Ansette, evaluere og avskjedige daglig leder
 • Sikre et godt og stabilt inntektsgrunnlag, god økonomistyring og regnskapsførsel
 • Avholde og innstille på saker til årsmøtet
 • Godkjenne etiske retningslinjer og andre styringsdokumenter
 • Utarbeide en årlig plan for styrets arbeid og rapportere på måloppnåelsen ved arbeidsårets slutt. Planen skal inneholde konkrete oppgaver og mål, og ta utgangspunkt i foreningens gjeldende strategi og virksomhetsplan.
 • Gjennomføre en årlig risikovurdering, og sikre at SEX OG POLITIKK har oppdaterte rutiner og strategier for å sikre foreningens interesser.
 • Følge opp samarbeidsavtalen med SNU
 • Representere SEX OG POLITIKK utad

7.8 Styremøter skal avholdes minst 3 – tre – ganger årlig. Styremøter utover dette avholdes dersom styret og/eller styrets leder finner det nødvendig.

7.9 Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.

7.10 Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

7.11 Styret konstituerer seg selv og nedsetter arbeidsgrupper av medlemmer og/eller eksterne kompetansepersoner for å løse nærmere definerte oppgaver eller prosjekter.

7.12 Styrets leder er SEX OG POLITIKKs øverste leder.

8 Daglig leder

8.1 Daglig leder har det administrative ansvaret for driften av SEX OG POLITIKK, inkludert personalansvar for øvrige ansatte.

8.2 Daglig leder har møteplikt og talerett i SEX OG POLITIKKs styremøter og årsmøter, og fører referat fra møtene.

8.3 Daglig leder og styreleder innehar i fellesskap organisasjonens prokura, i henhold til økonomireglementet

9 Oppløsning av SEX OG POLITIKK

9.1 Vedtak om oppløsning må fattes på 2 – to – påfølgende årsmøter, hvorav det ene må være ordinært. Vedtaket krever ¾ flertall.

9.2 SEX OG POLITIKKs eiendom og resterende midler skal ved oppløsning gå til SNU eller andre formål som ligger innenfor rammen av paragraf 1 i vedtektene. Endelig vedtak gjøres av det siste årsmøtet som formelt oppløser SEX OG POLITIKK.

9.3 SEX OG POLITIKKs medlemskap i IPPF skal søkes overført til SNU.