Strategi 2023 – 2028

Strategi 2023 – 2028

Dette er Sex og Politikk sin strategi for 2023 – 2028.

Denne strategien er organisasjonens styrende dokument de neste seks årene. Strategien skal gi retning til de årlige virksomhetsplanene og det arbeidet årsmøtet, styret, sekretariatet og de frivillige gjør. Sex og Politikk er medlem i International Planned Parenthood Federation (IPPF) og vår strategi bygger på og bidrar inn til deres strategiske rammeverk 2023-2028.

Sex og Politikk jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), i Norge og internasjonalt. Seksualitet er en positiv og grunnleggende del av menneskers liv. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter handler om menneskerettigheter, kroppslig autonomi og tilgang på helsetjenester.

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon, med både individuelle medlemmer og organisasjonsmedlemmer. Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) er Sex og Politikks ungdomsorganisasjon. SNU består av frivillig og engasjerte ungdommer mellom 13 – 30 år som jobber for en positiv og trygg seksualitet. Sex og Politikk er det norske medlemmet av International Planned Parenthood Federation (IPPF). IPPF er den største SRHR organisasjonen globalt, med nasjonale medlemmer i mer enn 120 land. Gjennom IPPF har Sex og Politikk et globalt nettverk av søsken som organisasjonen samarbeider aktivt med for politisk påvirkning og programarbeid globalt og i Norge. Sex og Politikk jobber aktivt gjennom nettverk av sivilsamfunn, politikere, og myndigheter, akademikere og våre søskenorganisasjoner globalt. I strategiperioden skal Sex og Politikk være en tydelig aktør som fortsetter å lede på de områdene vi har bred kompetanse, og som særlig løfter de områdene av SRHR som er kontroversielle og neglisjerte nasjonalt og globalt.

Vår visjon

En verden hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til de psykiske, fysiske og sosiale aspekter ved egen seksualitet og reproduktivitet, uten å bli diskriminert.

Vårt formål

Sex og Politikk skal være en organisasjon som fremmer og forsvarer seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for alle, nasjonalt og internasjonalt. Sex og Politikk arbeider utfra at seksualitet er en positiv og grunnleggende del av menneskers liv.

Våre verdier
 • Positiv seksualitet
 • Mangfold
 • Samarbeid
 • Likestilling

Tematiske prioriteringer

I strategiperioden vil organisasjonen prioritere noen tematiske felt som er særlig utsatt eller oversett i Norge og globalt. Disse tematiske feltene skal prioriteres under alle innsatsområdene:

1. Seksualitet i et livsløpsperspektiv

I strategiperioden skal Sex og Politikk jobbe for:

 • Å styrke oppslutning til og finansiering av helhetlig seksualitetsundervisning.
 • At opplæring om seksualitet og seksuell helse blir en del av pensum i fagutdanninger rettet mot barn.
 • At informasjon, forskning og kunnskap om eldre og seksuell helse ikke lenger forties, men gjøres lett tilgjengelig både for eldre og helsepersonell.

Seksualitetsundervisning

Helhetlig seksualitetsundervisning er en grunnleggende menneskerettighet, og avgjørende for barn og unges mulighet til å utvikle og ta i bruk sitt fulle potensial på alle livets områder. Helhetlig seksualitetsundervisning inkluderer både fysiske, biologiske, emosjonelle og samfunnsmessige aspekter ved seksualitet. Det må legges til rette for meningsfull deltagelse av barn og unge i diskusjonen om hvordan seksualitets-undervisning skal foregå, med tanke på både metoder, tematikk og lærestoff. Se Sex og Politikks politikkdokument på seskualitetsundervisning.

I strategiperioden skal Sex og Politikk jobbe for å styrke oppslutning til og finansiering av helhetlig seksualitetsundervisning.

Barnehage

Barn er avhengig av trygge voksne for å få en best mulig start på livet, også når det gjelder seksualiteten. I tillegg til våre nærmeste omsorgspersoner, så spiller alle som jobber med barn, spesielt de utsatte barna, en ekstra viktig rolle. Førskolelærere, barnevernspedagoger og lærere får liten opplæring i sin utdannelse for å kunne takle denne oppgaven som trygge voksne.

I strategiperioden skal Sex og Politikk jobbe for at opplæring om seksualitet og seksuell helse blir en del av pensum i fagutdanninger rettet mot barn.

Eldre

Den eldre delen av befolkningen, eldre voksne over 60 år, blir ofte glemt eller direkte forsømt når det gjelder viktigheten av god seksuell helse gjennom hele livet. Dette kan få store konsekvenser for livslyst, fysisk og mental helse. En helhetlig innsats på dette området er fremdeles et pionerarbeid og nødvendig for god seksualitet i et livsløpsperspektiv. Se Sex og Politikks politikkdokument på eldre og seksuell helse for videre utdypning.

I strategiperioden skal Sex og Politikk jobbe for at informasjon, forskning og kunnskap om eldre og seksuell helse ikke lenger forties, men gjøres lett tilgjengelig både for eldre og helsepersonell.

2. Abort

I strategiperioden skal Sex og Politikk jobbe for at trygg abort blir tilgjengelig for de som ønsker det og følger prinsippet om laveste, effektive omsorgsnivå (LEON).

Tilgang til trygg og lovlig abort er en sentral del av seksuelle og reproduktive rettigheter. Globalt er rundt 45% av alle aborter utrygge og 97% av disse skjer i lav og middelinntektsland, særlig blant fattige. Tilgang til trygg og lovlig abort er en av helsetjenestene med størst ulikhet mellom fattige og rike, der rike ofte har tilgang til en trygg abort selv i land med restriktive lover. I arbeidet for å fremme god seksuell helse, og unge og voksnes mulighet til å bestemme over eget livsløp og reproduktive helse utgjør tilgang til trygg abort en viktig del. Se Sex og Politikks politikkdokument på abort for videre utdypning.

3. Kjønns- og seksualitetsmangfold

I strategiperioden skal Sex og Politikk fremme menneskerettighetene til mennesker med seksualitets- og kjønnsmangfold, med særlig fokus på tilgang til helsetjenester, utdannelse og frihet fra diskriminering.

For Sex og Politikk innebærer seksuelle rettigheter frihet til å leve ut og å ikke bli diskriminert på grunn av sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller sine kjønnskarakteristika (SKKK). Sex og Politikk kjemper for annerkjennelse av at det finnes et stort seksualitets- og kjønnsmangfold. Et mangfold som beriker samfunnet og som har sin legitimitet i menneskerettighetene. Stereotypier knyttet til seksuell orientering og kjønn bidrar til diskriminering og dårlige levekår og er fremdeles for dominerende i samfunnet, både i Norge og internasjonalt. Se Sex og Politikks politikkdokument på SKKK for videre utdypning.

4. Sexarbeid

I strategiperioden skal Sex og Politikk bidra til kunnskap, dialog og realisering av sexarbeideres rettigheter.

I tråd med IPPF definerer Sex og Politikk sexarbeid som salg og kjøp av seksuelle tjenester, som forutsetter en kontraktbasert avtale inngått mellom voksne samtykkende mennesker. Samtykke er sentralt i denne forståelsen og skiller sexarbeid fra menneskehandel. Enhver sammenheng hvor tvang, utnyttelse, vold eller undertrykkelse eksisterer kan ikke defineres som sexarbeid. Sexarbeid kan ta ulike former og være mer eller mindre formelt, skje jevnlig eller sporadisk, finne sted digitalt eller fysisk og variere mellom og innen land og lokalsamfunn. Denne forståelsen bygger på sexarbeideres egne organisasjoners perspektiv. Se Sex og Politikks politikkdokument på sexarbeid for videre utdypning.

Innsatsområder

Sex og Politikk er en pådriver og dialogpartner

Sex og Politikk skal:

 • Følge og påvirke politiske, budsjettmessige og normative prosesser på nasjonalt, regionalt og globalt nivå.
 • Bidra til samarbeid mellom sivilsamfunn og beslutningstakere og stille myndigheter til ansvar.  
 • Søke aktivt samarbeid med ulike aktører og miljøer i SRHR-bevegelsen, akademia, forskningsinstitusjoner, og ressurspersoner, innen SRHR og tilstøtende fagområder.
 • Være pådriver for SRHR i Norges langsiktige bistand og humanitære innsats.
 • Gjennom vårt brede internasjonale nettverk bidra til at Norge lærer fra andre land for å styrke SRHR i Norge.
 • Skape møteplasser og styrke nettverk for ungdomsmedvirkning.

Sex og Politikk bidrar til frie og informerte valg

Sex og Politikk skal:

 • Fortsette arbeidet med å bidra til god seksualitetsundervisning fra barnehage og gjennom hele utdanningsløpet, for barn og unge i Norge og i verden.
 • Ha et godt samarbeid med undervisere, kommuner og foreldre.
 • Tilby relevant informasjon om seksualitet til eldre og fagpersoner tilknyttet eldre.
 • Bidra til at høyere utdanning anerkjenner og inkluderer seksualitetsundervisning.
 • Aktivt søke internasjonalt samarbeid, gjennom påvirkning og programarbeid, med søskenorganisasjoner og sivilsamfunn.

Sex og Politikk bidrar til større engasjement og kunnskap i samfunnet og blant våre medlemmer.

Sex og Politikk skal:

 • Styrke organisasjonens demokratiske struktur og være en inkluderende medlemsorganisasjon for enkeltpersoner og organisasjoner.
 • Styrke samarbeidet med SNU.
 • Gjennomføre kampanjer, engasjere og rekruttere medlemmer og frivillige.
 • Bidra til en opplyst og nyansert debatt om SRHR.
 • Drifte nettverk for sivilsamfunn og politikere.

Strategi vedtatt på årsmøtet 30. mai 2023