Strategi 2016 – 2022

Strategi 2016 – 2022

Dette er Sex og Politikk sin strategi for 2016 – 2022.

Denne strategien er organisasjonens styrende dokument de neste seks årene. Strategien skal gi retning til de årlige virksomhetsplanene og det arbeidet årsmøtet, styret, sekretariatet og de frivillige gjør. Sex og Politikk er medlem i International Planned Parenthood Federation (IPPF) og vår strategi bygger på og bidrar inn til deres strategiske rammeverk 2016-2022.

Vår visjon
En verden hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til de psykiske, fysiske og sosiale aspekter ved egen seksualitet og reproduktivitet, uten å bli diskriminert.

Vårt formål
Sex og Politikk skal være en organisasjon som fremmer og forsvarer seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for alle, nasjonalt og internasjonalt. Sex og Politikk arbeider utfra at seksualitet er en positiv og grunnleggende del av menneskers liv.

Våre verdier
Sex og Politikks organisasjon og arbeid er tuftet på: Mangfold Inkludering Likestilling Engasjement Samarbeid Profesjonalitet

Våre målsetninger for perioden

  1. Norske myndigheter vedtar og implementerer SRHR politikk i tråd med vår visjon. Sex og Politikk skal fremme og forsvare seksuelle og reproduktive rettigheter gjennom politisk påvirkning overfor norske myndigheter. Sex og Politikk mener at seksuelle rettigheter er menneskerettigheter og vil jobbe for at norske myndigheter fortsetter å kjempe for at dette blir anerkjent internasjonalt, særlig i FN systemet. Vi har et rettighetsperspektiv i vårt arbeid og ser det som sentralt å bidra til å endre strukturer for å skape varige endringer. Dette gjør vi i samarbeid med sivilsamfunn i Norge, våre søsterorganisasjoner internasjonalt og andre relevante aktører. Arbeidet skal bidra til at norske myndigheter vedtar en mer progressiv SRHR-politikk som er tydelig på å støtte og fronte de mer kontroversielle temaene, slik som abort, seksualitetsundervisning og seksuell orientering og kjønnsidentitet/uttrykk (SOKI). Barn og ungdoms deltagelse og medvirkning er sentralt i dette arbeidet, og SNU er en viktig aktør. Sex og Politikk skal bidra til at rettighetsholdere (hver enkelt av oss) kan holde ansvarsbærere (regjeringer osv.) ansvarlige.
  2. Alle hevder sine seksuelle og reproduktive rettigheter. Sex og Politikk jobber for at alle skal ha mulighet for å hevde sine seksuelle og reproduktive rettigheter. Kampen mot diskriminering i tilgang til tjenester og tilgang på helhetlig seksualitetsundervisning er sentrale deler for å oppnå dette. Sex og Politikks hovedsatsing i strategiperioden er å øke menneskers tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning i Norge og internasjonalt. Sex og Politikk skal styrke det internasjonale samarbeidet med våre søsterorganisasjoner om å fremme helhetlig seksualitetsundervisning i utvalgte land. Vi mener at seksualitetsundervisning må utruste barn og unge med den kunnskapen og handlingskompetansen de trenger for å kunne ta informerte valg som fremmer helse, likestilling og trivsel, og som forebygger mobbing, diskriminering og krenkelser. Seksualitetsundervisning anses som en grunnleggende menneskerettighet, og som avgjørende for barn og unges mulighet til å utvikle og ta i bruk sitt fulle potensial på alle av livets områder. Sex og Politikk skal legge til rette for meningsfull deltagelse av barn og unge i utarbeidelsen av seksualitetsundervisningsmateriell.
  3. Sex og Politikk er en anerkjent og pålitelig aktør på SRHR-feltet. Sex og Politikk skal jobbe for å øke sine inntekter, faglige kapasitet og utstrekning i Norge og internasjonalt. Sex og Politikk skal styrke de frivilliges deltagelse og engasjement i vårt arbeid. Sex og Politikk er en av svært få organisasjoner i Norge med et tydelig mandat for å jobbe med SRHR spørsmål både nasjonalt og internasjonalt. Andre aktører inkluderer dette kun som et perspektiv i arbeidet sitt. Dette gir oss en unik mulighet og et stort ansvar for å fremme SRHR med kvalitet og profesjonalitet. En forutsetning for dette er bærekraftig drift som legger til rette for faglig kvalitet i alt arbeidet organisasjonen foretar seg.
  4. Sex og Politikk er en attraktiv samarbeidspartner. Sex og Politikk skal jobbe aktivt for å bygge samarbeid med andre sivilsamfunnsorganisasjoner, forskere, myndigheter, politiske partier og andre relevante aktører. Samarbeid er en grunnleggende faktor for å øke effekten og utstrekningen av vårt arbeid. Dette gjelder i form av deltagelse i nettverk, enkeltavtaler med organisasjoner og institusjoner eller konkrete samarbeid med myndighetsaktører. Utstrakt grad av samarbeid er et tegn på Sex og Politikk sin styrke og anerkjennelse innen SRHR feltet. Sex og Politikk ønsker bedre å utnytte fordelen av å være del av IPPF, gjennom samarbeid med våre søsterorganisasjoner og å bidra aktivt til å styrke deres rettighetsarbeid.

    Strategi vedtatt på årsmøtet 23. mai 2016