Kommunikasjonsstrategi 2020 – 2025

Kommunikasjonsstrategi 2020 – 2025

Seksuelle rettigheter er menneskerettigheter, og vi kjemper for dine!

Om Sex og Politikk

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt. Vi er det norske medlemmet i verdens største føderasjon for SRHR, International Planned Parenthood Federation (IPPF). Vårt arbeid er rettighetsbasert og i våre budskap fremmer vi seksuelle rettigheter. (1)

1. Sex og Politikks mål og satsingsområder

Hensikten med kommunikasjonsstrategien

Kommunikasjonsarbeidet i Sex og Politikk er sentralt for å nå mål, synliggjøre organisasjonen og dens arbeid og resultater, og for å bidra til et godt omdømme. Strategien skal legge grunnlaget for en god profilering av Sex og Politikk som en ledende norsk organisasjon som jobber for seksuelle rettigheter både i Norge og internasjonalt.

Formålet med kommunikasjonsarbeidet i Sex og Politikk er å bidra til mer og bedre kunnskap og kritisk debatt om og engasjement for seksuelle rettigheter i Norge og globalt hos våre målgrupper. Et sterkt engasjement for seksuelle rettigheter basert på kunnskap kan på sikt bidra til oppnåelse av Sex og Politikks visjon: En verden hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til de psykiske, fysiske og sosiale aspekter ved egen seksualitet og reproduktivitet, uten å bli diskriminert.

Vår visjon er en naturlig del av målene 3 God helse, 4 God utdanning og 5 Likestilling mellom kjønnene i FNs Agenda 2030 for bærekraftig utvikling. Strategien bygger på Strategi for Sex og Politikk 2016 – 2022, som blir evaluert og tilpasset innen 2022.

Våre formål og målsetninger

Vårt formål er: Sex og Politikk skal være en organisasjon som fremmer og forsvarer seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for alle, nasjonalt og internasjonalt. Vi arbeider utfra at seksualitet er en positiv og grunnleggende del av menneskers liv. Vi mener at seksuelle rettigheter er menneskerettigheter og vi har et rettighetsperspektiv i vårt arbeid.

Våre målsetninger er:

1. Norske myndigheter vedtar og implementerer politikk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i tråd med vår visjon.

2. Alle hevder sine seksuelle rettigheter.

3. Sex og Politikk er en kjent og pålitelig aktør på feltet.

4. Sex og Politikk er en attraktiv samarbeidspartner.

Våre satsingsområder

1. Seksualitetsundervisning

Sex og Politikk anser seksualitetsundervisning som en menneskerettighet, og som avgjørende for barn og unges mulighet til å utvikle og ta i bruk sitt fulle potensial. En rettighetsbasert og helhetlig seksualitetsundervisning anerkjenner at unge mennesker er kompetente aktører i egne liv og utstyrer dem med kunnskapen, ferdighetene, holdningene og verdiene de trenger for å bestemme over egen seksuell helse og nyte sin seksualitet – både fysisk og emosjonelt, individuelt og i relasjoner. Sex og Politikk mener at menneskers tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning i Norge og internasjonalt må øke. (Hentet fra Sex og Politikks politiske dokument om seksualitetsundervisning.) Vår største satsing i Norge er seksualitetsundervisningsopplegg, primært Uke 6. Uke 6 er et helhetlig, alderstilpasset og normkritisk undervisningsopplegg, som vi tilbyr gratis til alle som snakker med barn og ungdom om seksualitet. Hvert år i kalenderuke seks gjennomfører vi seksualitetsundervisningskampanjen Uke 6. Alle våre undervisningsopplegg er tilgjengelige og kan brukes fritt gjennom hele skoleåret.

2. Abort

Sex og Politikk anser tilgang til trygg og lovlig abort som en sentral del av seksuelle rettigheter. I arbeidet for å fremme god seksuell helse og for unge og voksnes mulighet til å bestemme over eget liv og reproduktive helse utgjør tilgang til trygg abort en viktig del. Definisjonen på abort er avslutning på en graviditet før fosteret er levedyktig utenfor livmoren. Sex og Politikk mener at i Norge bør det være selvbestemt abort inntil fosteret er levedyktig. Hvis det blir selvbestemmelse til levedyktighet, er det ikke behov for nemder. Sex og Politikk samarbeider med og støtter politiske partier som vil utvide grensene for selvbestemmelse. Abort er et politisk følsomt tema. Det gjør det ekstra viktig hvilken ordbruk som benyttes, og å skille mellom fakta og meninger. (Hentet fra Sex og Politikks politiske dokument om abort.)

3. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK)

 Sex og Politikk støtter retten til og anerkjennelse av å praktisere og leve ut sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Sex og Politikk kjemper for anerkjennelse av at det finnes et seksualitets- og kjønnsmangfold. Almene normer knyttet til seksualitet (ofte kalt heteronormen), og kjønn (cisnormen) kan bidra til fordommer. Heteronormen refererer til forventningen om at det finnes kun to kjønn, og at man skal forelske seg i og/eller ha sex med noen av det andre kjønnet enn en selv. Cisnormen viser til forventningen om at man skal identifisere seg med det kjønnet en ble tildelt ved fødsel. Disse normene er så grunnleggende forankret i språket og måten vi lever på at det er lett å tenke at dette er naturgitte, og ikke samfunnsskapte, forskjeller. Sex og Politikk mener at stereotypier knyttet til seksuell orientering og kjønn fremdeles er for dominerende i samfunnet, både i Norge og internasjonalt. (Hentet fra Sex og Politikks politiske dokument om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.) Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter er blant gruppene som blir diskriminert, stigmatisert og utsatt for vold over store deler av verden. Sex og Politikk kjemper for at menneskerettighetene til personer av alle kjønn og seksuelle orienteringer blir ivaretatt.

Prinsipper for kommunikasjonsarbeidet

Kommunikasjon om Sex og Politikk og seksuelle rettigheter skal ha utgangspunkt i følgende:

• Sex og Politikk kommuniserer først og fremst om saker, problemstillinger og aktiviteter innenfor våre hovedsatsingsområder: seksualitetsundervisning, abort og SKK.

• Sex og Politikk mener at seksuelle rettigheter er menneskerettigheter! Menneskerettigheter er rettigheter alle mennesker har, uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn eller nasjonalitet. Dette er definert i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Vårt arbeid er rettighetsbasert og i våre budskap fremmer vi seksuelle rettigheter. Seksuelle rettigheter må anses som en integrert del av menneskerettighetene i alle fora. Dette fordi seksualiteten er en grunnleggende del av det å være menneske og seksuelle rettigheter omfatter mange rettigheter som ligger nedfelt i menneskerettighetene.

• Ingen bærekraftig utvikling uten helse, likestilling og utdanning! Vårt arbeid havner særlig under FNs bærekraftsmål 3 God helse, 4 God utdanning og 5 Likestilling mellom kjønnene. Med dette arbeider Sex og Politikk for universelle mål i FNs Agenda 2030 for bærekraftig utvikling.

• Vårt arbeid er helhetlig, progressivt og normkritisk, og vi er en pådriver. Vi tar også opp temaer og kjemper for saker som ikke er nevnt i FNs bærekraftsmål, som for eksempel tilgang til trygg og lovlig abort og seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

• Vi arbeider utfra at seksualitet er en positiv og grunnleggende del av menneskers liv. I kommunikasjonsarbeidet har vi fokus på positiv seksualitet framfor negative konsekvenser av seksualitet.

• Vi bruker et inkluderende språk som tar hensyn til mangfold i våre samfunn. I vår visuelle kommunikasjon inkluderer vi minoriteter.

• Vårt kommunikasjonsarbeid er kunnskapsbasert, som betyr at det baserer seg på forskning og statistikk, og det er relevant og pålitelig.

Mål for kommunikasjonsarbeidet

• Fremme seksuelle rettigheter med fokus på våre hovedsatsingsområder, saker og prosjekter i norsk politikk og hos myndigheter på ulike nivå.

• Øke kunnskap om og engasjement for helhetlig og rettighetsbasert seksualitetsundervisning, tilgang til trygg og lovlig abort og rettigheter for personer uavhengig av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, med fokus på våre saker og prosjekter i Norge og internasjonalt, hos medlemmer og andre målgrupper.

• Styrke merkevaren Sex og Politikk gjennom et tydelig profilerings- og kommunikasjons-arbeid. Bli en kjent og anerkjent faglig aktør innenfor våre hovedsatsingsområder, som medier og andre henvender seg til når de trenger en uttalelse, intervju, paneldeltaker eller samarbeidspartner. Bli en attraktiv medlemsorganisasjon.

Status og utfordringer

Anerkjent, men lite kjent

Sex og Politikk har i løpet av de siste årene blitt et mer kjent navn blant politikere, forvaltning og blant folk flest. Dette er resultat av et proaktivt arbeid med politisk påvirkning, overfor tradisjonelle medier og med digitale kanaler. Arbeidet med politisk påvirkning, informasjons- og påvirkningskampanjer og rollen som sekretariatet for Stortingets nettverk for SRHR har forsterket vårt gode omdømme blant politikere og i forvaltningen. Kommunikasjonsarbeidet rundt vårt seksualitetsundervisningsopplegg Uke 6 har gjort merkevaren Uke 6 sterkere og navnet vårt mer kjent blant folk flest. Merkevarenavnet Uke 6 benyttes mer og mer i ulike medier uten at det knyttes til Sex og Politikk. Med vårt kommunikasjonsarbeid ønsker vi å oppnå en naturlig kobling mellom Uke 6 og Sex og Politikk blant Uke 6-brukere, journalister, myndigheter og andre. Navnet Sex og Politikk er veldig likt navnet til vår medlemsorganisasjon Sex og samfunn, noe som har vært en utfordring i kommunikasjonsarbeidet. Det at Sex og samfunn også jobber med seksualitets-undervisning gjør denne problemstillingen enda mer utfordrende. Derfor er det viktig å jobbe proaktivt med en tydelig profilering av Sex og Politikk og Uke 6 som vår største satsing i Norge.

Begrenset kapasitet, mange ressurser

Kommunikasjonsenheten består pr medio 2020 av én ansatt (kommunikasjons- og organisasjonsrådgiver). I tillegg jobbes det med kommunikasjonsoppgaver av andre ansatte som for eksempel fagrådgivere med ansvar for politisk påvirkning og daglig leder. Politisk påvirkning er et stort kommunikasjonsområde for Sex og Politikk, der flere ansatte er inne og bidrar med sin fagkompetanse. Ved kampanjer og større arrangementer blir oppgavene fordelt mellom kommunikasjonsrådgiveren og ansatte med relevant kompetanse. I flere sammenhenger har vi brukt frivillige med passende kompetanse i kommunikasjonsarbeidet. På den måten klarer vi å utføre kommunikasjonsarbeid og skape resultater som kun én kommunikasjonsrådgiver ikke kunne klare. Sex og Politikk er en prosjektorganisasjon og man må derfor ta høyde for svingninger i ressurser i sekretariatet, mens det er en forutsetning å ha dedikerte ressurser og ansatte til kommunikasjonsarbeidet. Ved behov vurderes kjøp av tjenester som design, video m.m.

Kjennskap og kunnskap

Temaene Sex og Politikk jobber med, seksualitetsundervisning, abort og SKK, er kjente og relevante temaer i samfunnet som ofte skaper engasjement og debatt. Vår utfordring er at vi har begrenset kapasitet til å skape og delta i debattene, reagere på mediebildet i god tid og generelt jobbe med kommunikasjon mer strategisk og proaktivt. Derfor er det viktig med tydelig prioritering i kommunikasjonsarbeidet i årshjulet, konkrete kommunikasjonsplaner og ansvarsfordeling og strategisk bruk av daglig leder og fagrådivere som organisasjonens ansikter utad.

Målgrupper

  • Medlemmer
  • Politikere og forvaltningen
  • Brukere av våre seksualitetsundervisningsopplegg
  • Journalister
  • Fagmiljøer (nasjonale og internasjonale SRHR-nettverk, bistands- og nødhjelpsaktører, lærere, helsesykepleiere, leger og sykepleiere m.m.)
  • Interesserte i seksuelle rettigheter

Kommunikasjonskanaler

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes til Sex og Politikks medlemmer med jevne mellomrom og er et viktig middel for å holde våre medlemmer oppdatert om vår virksomhet. Det er planlagt en endring og oppdatering av nyhetsbrevets form. Nyhetsbrev om seksualitetsundervisning sendes til brukere av våre seksualitetsundervisningsopplegg med jevne mellomrom. Det inneholder oppdateringer knyttet til våre undervisningsmateriell og relaterte aktiviteter, og om seksualitetsundervisning generelt.

Hjemmeside

Sexogpolitikk.no henvender seg til alle våre målgrupper. Her kan leseren finne all nødvendig informasjon om organisasjonen og dens arbeid og aktiviteter. (2) Uke6.no er en underside som henvender seg spesielt til brukere av våre seksualitetsundervisningsopplegg og mulige brukere. Det er planlagt å lage og publisere mer innhold til unge brukere på uke6.no. Sosiale medier Sex og Politikk er aktivt til stede på Facebook, Instagram og Twitter. Disse kanalene bruker vi til å kommunisere med de som kjenner oss fra før og med nye sympatisører. Mens vi hovedsakelig når et publikum i Norge på Facebook og Instagram, egner Twitter seg for kampanjearbeid og kommunikasjon rettet mot internasjonale aktører og samarbeidspartnere.

Tradisjonelle medier

Viktige kommunikasjonskanaler for Sex og Politikk er aviser, radio og TV. Vi jobber målrettet mot journalister og medier som viser interesse for seksuelle rettigheter og vårt arbeid, og vi bidrar med egne kronikker og debattinnlegg.

Virkemidler

• Fagkonferanser og -seminarer, medlemsmøter

• Nyhetsbrev og annen kommunikasjon via e-post mot medlemmer og brukere av våre undervisningsopplegg

• Politiske innspill, møter med politikere og myndigheter

• Informasjons- og påvirkningskampanjer

• Pressearbeid, kronikker og debattinnlegg

• Publiseringer på hjemmesiden og sosiale medier

• Film og annen visuell kommunikasjon

Ansvarsfordeling

• Styret har overordnet ansvar for at Sex og Politikk følger opp gjeldende strategier og vedtak. Styret (styreleder eller et styremedlem som har fullmakt fra styreleder) representerer Sex og Politikk ved behov og/eller etter ønske, i samråd med daglig leder. Styremedlem med kommunikasjonsansvar bistår med råd og veiledning ved behov.

• Daglig leder er organisasjonens talsperson og ansikt utad i det løpende arbeidet. Daglig leder har overordnet ansvar for organisasjonens kommunikasjonsarbeid. 3 (fotnote)Det daglige arbeidet og ansvaret delegeres til kommunikasjonsrådgiver.

• Andre ansatte med fagkompetanse kan uttale seg på vegne av Sex og Politikk etter avklaring med daglig leder.

• Kommunikasjonsrådgiver koordinerer kommunikasjonsarbeidet i Sex og Politikk og har ansvar for operasjonalisering av kommunikasjonsstrategien.4 (fotnote) Kommunikasjonsrådgiveren er også ansvarlig for utarbeidelse av søknader og rapporter til informasjonsstøtten fra Norad og for å identifisere andre relevante støtteordninger, med hjelp av daglig leder som har et overordnet budsjettansvar for kommunikasjon og andre ansatte ved behov.

• Sekretariatet for øvrig informerer kommunikasjonsrådgiveren om aktiviteter og resultater av arbeidet med program, bidrar i kommunikasjonsarbeidet med artikler, kronikker og debattinnlegg, deltakelse i paneldebatter o.l., tar ansvar for planlegging og gjennomføring av arrangementer, bistår i kampanjeplanlegging osv. Ansatte med relevant kompetanse bistår i kommunikasjonsarbeidet.

• Ansatte med ansvar for politisk påvirkning jobber med tilsvarende oppgaver.

Operasjonalisering

Kommunikasjonsstrategien operasjonaliseres gjennom følgende:

• Årlige virksomhetsplaner, årshjul for kommunikasjonsarbeid og kommunikasjonsplaner knyttet til kampanjer og arrangementer

• Profilmanual

• Sex og Politikks politiske dokumenter

• IPPFs Framing Manual og reframing-workshop

• Evaluering av kommunikasjonsstrategien og måloppnåelse i 2022 og årlig monitorering. Ved rapportering til Norad hvert år vurderer vi hvorvidt strategien fortsatt er hensiktsmessig og tilpasser den ved behov.

Fotnoter

1 Sex og Politikk om seksuelle rettigheter.

2 Dette inkluderer alle grunndokumenter, blant annet vedtekter, strategi, virksomhetsplaner, politiske dokumenter, årsmeldinger og årsregnskap. Publiseringer på hjemmesiden er i hovedsak på norsk, med enkelte innlegg på engelsk. (fotnote)

3 Daglig leder eller den daglig leder overgir ansvaret til godkjenner alle publikasjoner i tradisjonelle medier.

4 Kommunikasjonsrådgiver har blant annet ansvar for publisering på hjemmesiden og sosiale medier med hjelp av andre ansatte ved behov.