Kva er samtykke?

Kva er samtykke?

 • Fag
  KRLE, Norsk, Samfunnsfag
 • Tid
  45-90 minutt
 • Type
  Gruppearbeid, caser
 • Mål
  • Elevane kan forklare kva samtykke betyr.
  • Elevane veit kva det vil seie å overskride / få kryssa eigne grenser og krysse/overskride andre sine grenser.

Forklaring

 1. Fortel elevane at dei skal jobbe med omgrepet samtykke. Skriv «samtykke» på tavla og la elevane fortelje kva dei assosierer med ordet. Kanskje har nokon høyrt om samtykke i media?  
 1. Fortel elevane at det no skal handle om korleis vi alle kan bli flinke til å gi og få samtykke. Det vil seie at vi spør om lov, og at den andre seier ja eller nei. Det skal også handle om at vi også alltid har lov til å ombestemme oss, sjølv om vi først har sagt ja til å vere med på noko.  For å ha nokre eksempel å jobbe ut frå skal de sjå teiknefilmen «Hva er samtykke?» (ca. 4 minutt).  
 1. Deretter blir klassen delt i seks grupper. Kvar gruppe får ein case kvar med ein illustrasjon frå filmen dei har sett (ligg i arbeidsarket for oppgåva). La elevane arbeide med bildet på arbeidsarket og spørsmåla som høyrer til.   
 1. Elevane legg fram svara sine for resten av klassen. 

Faktaboks

Samtykke er når vi uttrykker at vi er einige, gir løyve til eller har lyst til å vere med på noko. Vi kan for eksempel gi samtykke ved å uttrykke eit ja til ein flørt eller til sex, og det kan vi vise på mange måtar. Vi kan gjere det med ord eller med kroppsspråk – for eksempel at vi smiler eller går nærare den andre personen. Samtykke er ein måte å bekrefte at vi ønskjer å vere med på.  

Vi kan alltid trekke tilbake eit samtykke dersom vi ikkje lenger har lyst til å vere med på det vi har gått i gang med. Vi kan også gi samtykke til éin ting, men ikkje til ein annan. Det kan for eksempel vere samtykke til å flørte, men ikkje til å kysse. Derfor er det viktig at vi er oppmerksame og sjekkar hos kvarandre for å forsikre oss om at alle er einige om kva som skal skje. 

Kompetansemål

 • Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

 • Informere, fortelje, argumentere og reflektere i ulike munnlege og skriftlege sjangrar og for ulike formål tilpassa mottakaren og medie.
 • Bruke fagspråk og argumentere sakleg i diskusjonar, samtalar, munnlege presentasjonar og skriftlege framstillingar om norskfaglege og tverrfaglege tema.  

 • Identifisere og drøfte etiske problemstillingar knytte til ulike former for kommunikasjon.
 • Utforske andre sine perspektiv og handtere usemje og meiningsbryting.

Har du noe på hjertet?

Alt materiellet i Kunnskapsportalen blir fortløpende vurdert og oppdatert. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av innholdet, ta kontakt, gi oss beskjed eller still spørsmål, så ser vi på saken.