Oppgave 1: Samtykke og myteknusing

Oppgave 1: Samtykke og myteknusing

 • Fag
  Samfunnskunnskap og norsk
 • Tid
  45 minutter
 • Type
  Klasseromssamtale og gruppearbeid
 • Mål
  • Elevene skal få kunnskap om hva samtykke er og hvordan det kan høres, ses og føles.
  • Elevene skal reflektere over utfordringer i sammenheng med grensesetting og drøfte ulike verdier, normer og lover som gjelder kjønn, seksualitet og kropp/hvorfor samtykke er viktig i alle former for mellommenneskelige relasjoner.

Beskrivelse

A) Hva betyr samtykke? 

 1. La elevene lese elevteksten, still dem gjerne oppfølgingsspørsmål. For eksempel:
  • Var det noe som overrasket dere i det dere leste?
  • Hvorfor tror dere mange venter lenge med å fortelle om seksuelle overgrep?
  • Hva er en voldtektsmyte?
  • Hvorfor er det viktig å respektere hverandre?
  • Hvorfor kan det være vanskelig å skjønne hvor andres grenser går?
  • Hvorfor er samtykke en positiv ting? Har det andre positive konsekvenser enn å være et verktøy mot voldtekt?  
 1. Nå skal elevene snakke om hvordan et samtykke kan se ut i praksis. La dem snakke om følgende spørsmål i par/små grupper i cirka 1-2 minutter:
  Hvordan kan samtykke ses/høres/føles?   
 1. Samle elevenes tanker i et tankekart på tavlen.

B) Myter om kjønn, seksualitet og samtykke 

 1.  Print og klipp ut mytene i arbeidsarket «Myteknusing».  
 1.  Del elevene i grupper på 3-4 elever, og la dem diskutere følgende spørsmål til hver myte:  
  • Har du hørt denne myten før? Hvis ja, hvor?  
  • Kan denne myten være skadelig? Hvis ja, på hvilken måte?  
  • Hvordan kan vi knuse denne myten?  
 1. Avslutt med felles oppsummering.

Tips til undervisningen

Seksuelle overgrep er et sensitivt, personlig tema som kan være triggende for mange elever. Statistikken viser at dette er noe mange unge mennesker har opplevd. Sjansen er med andre ord stor for at dette er noe en av dine elever har personlig erfaring med. Gi elevene beskjed om at dette er temaet for undervisning i forkant av timen, og vær tydelig på at de ikke må delta hvis de ikke vil. Det er viktig at læreren opptrer ekstra hensynsfullt i timer der en snakker om seksuelle overgrep og voldtekt. Det kan være lurt å ha et alternativt undervisningsopplegg klart, slik at elever som trenger det kan benytte seg av dette.

Underviser må også være forberedt på at elever kan få reaksjoner i etterkant av timen, og da kan det være fint å orientere elevene dine om hvor de kan gå om de trenger noen å snakke med (se liste over aktuelle tilbud i ressursbanken) Videre er det viktig at timen skal sette søkelys på at ansvaret for et seksuelt overgrep eller en voldtekt alltid ligger på den som utfører krenkelsen eller overgrepet. I filmen som benyttes er alle de unge mennene dømt for voldtekt, det er med andre ord ikke noen grunn til å diskutere skyldspørsmål. Prøv heller å dreie samtalen inn mot refleksjonene som kommer opp i filmen.   

Videre vet vi at seksuelle overgrep er et problem som rammer alle kjønn. Norsk statistikk baserer seg i all hovedsak på binære kjønnskategorier; mann og kvinne, men internasjonal forskning viser at kjønnsminoriteter er sterkt utsatt. Den statistikken vi har i Norge viser at seksuelle overgrep rammer langt flere jenter enn gutter, noe som er problematisk for den kvinnelige befolkningens liv, trygghet og helse. Samtidig fører en tradisjonell oppfatning av hva seksuelle overgrep er og hvem som kan bli utsatt for det til at gutter ikke kan eller tør å si at de opplever det.  

Kompetansemål

 • Reflektere over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp.

 • Greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig.
    

 • Ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål.

Har du noe på hjertet?

Alt materiellet i Kunnskapsportalen blir fortløpende vurdert og oppdatert. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av innholdet, ta kontakt, gi oss beskjed eller still spørsmål, så ser vi på saken.