Sex uten samtykke er voldtekt

Foreningen Sex og Politikk som blant annet er sekretariat for Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), flagger nå sitt syn i debatten omkring en samtykkebasert voldtektsbestemmelse / samtykkelov.

I forbindelse med sitt årsmøte 2. juni vedtok Sex og Politikk følgende uttalelse om samtykkebasert voldtektsbestemmelse:

Sex og Politikk ønsker en samtykkebestemmelse i straffelovens voldtektsbestemmelse, som gjenspeiler at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Vi mener at dagens praksis bryter med menneskerettighetene. Vi i Sex og Politikk mener at sex uten samtykke er voldtekt.

I Hurdalsplattformen 2021-2025 har Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslått en utredning av muligheten for å gjøre endringer i straffelovens voldtektsbestemmelse, slik at ordlyden gjenspeiler at seksuell omgang uten samtykke defineres som voldtekt.

Retten til å bestemme over egen kropp, og retten til personlig sikkerhet, er grunnleggende menneskerettigheter som vi i Sex og Politikk kjemper for. Vi mener at dagens straffelov ikke gjenspeiler menneskerettighetsperspektivet tilstrekkelig.

Sex og Politikk anerkjenner språk og ordlyd som viktige normgivende midler som må hjemles i loven. Internasjonale menneskerettslige standarder er tydelige på at voldtekt skal defineres som seksuell omgang uten oppriktig samtykke. Dette kommer blant annet til uttrykk i Europarådets Istanbulkonvensjon artikkel 36, og Generell Anbefaling 35 fra FNs Kvinnekomité.

Norge er gjennom Istanbulkonvensjonen forpliktet å innføre fravær av samtykke som voldtekt inn i lovverket vårt, og har blitt kritisert for ikke enda å ha oppfylt dette. Norge er per 2022 det eneste landet i Norden som ikke har vedtatt en samtykkebasert lovgivning.

Tolv av de 31 europeiske landene (EØS-området + Sveits) som i desember 2020 ble vurdert av Amnesty International har lover som definerer voldtekt som sex uten samtykke: Belgia, Danmark, Hellas, Irland, Island, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta, Storbritannia, Sverige og Tyskland.

Det er på tide at vi styrker rettsikkerheten til voldtektsutsatte ved å innføre en samtykkebestemmelse i straffelovens voldtektsbestemmelse.

Derfor mener vi i Sex og Politikk at det er viktig at Norge følger opp Europarådets og FNs anbefalinger og utarbeider et lovverk som beskytter menneskerettighetene våre.

 

Les mer om samtykkelov her.